ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

دسته بندی دامنه براساس

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
42,000ريال
1 سال
42,000ريال
1 سال
42,000ريال
1 سال
.asia
130,000ريال
1 سال
684,000ريال
1 سال
684,000ريال
1 سال
.associates
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.band
170,000ريال
1 سال
1,080,000ريال
1 سال
1,080,000ريال
1 سال
.bargains
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.bike
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.blue
170,000ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
.business
170,000ريال
1 سال
355,500ريال
1 سال
355,500ريال
1 سال
.camera
170,000ريال
1 سال
2,475,000ريال
1 سال
2,475,000ريال
1 سال
.cash
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.center
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.coffee
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.company
170,000ريال
1 سال
355,500ريال
1 سال
355,500ريال
1 سال
.construction
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.cool
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.coupons
170,000ريال
1 سال
2,475,000ريال
1 سال
2,475,000ريال
1 سال
.credit
170,000ريال
1 سال
4,770,000ريال
1 سال
4,770,000ريال
1 سال
.dance
170,000ريال
1 سال
1,080,000ريال
1 سال
1,080,000ريال
1 سال
.directory
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.email
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.equipment
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.exposed
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.express
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.fail
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.football
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.fund
170,000ريال
1 سال
2,475,000ريال
1 سال
2,475,000ريال
1 سال
.futbol
170,000ريال
1 سال
607,500ريال
1 سال
607,500ريال
1 سال
.fyi
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.gold
170,000ريال
1 سال
4,770,000ريال
1 سال
4,770,000ريال
1 سال
.graphics
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.group
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.institute
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.international
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.irish
170,000ريال
1 سال
652,500ريال
1 سال
652,500ريال
1 سال
.kim
170,000ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
.lighting
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.live
170,000ريال
1 سال
1,080,000ريال
1 سال
1,080,000ريال
1 سال
.ltda
210,000ريال
1 سال
2,065,500ريال
1 سال
2,065,500ريال
1 سال
.ltd
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.management
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.mba
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.network
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.ninja
170,000ريال
1 سال
877,500ريال
1 سال
877,500ريال
1 سال
.photography
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.pictures
170,000ريال
1 سال
517,500ريال
1 سال
517,500ريال
1 سال
.pink
170,000ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
.place
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.promo
170,000ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
.properties
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.pro
170,000ريال
1 سال
659,250ريال
1 سال
659,250ريال
1 سال
.red
170,000ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
.report
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.rip
170,000ريال
1 سال
877,500ريال
1 سال
877,500ريال
1 سال
.rocks
170,000ريال
1 سال
607,500ريال
1 سال
607,500ريال
1 سال
.run
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.soccer
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.space
195,000ريال
1 سال
445,500ريال
1 سال
445,500ريال
1 سال
.srl
210,000ريال
1 سال
1,975,500ريال
1 سال
2,245,500ريال
1 سال
.systems
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.team
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.tools
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.viajes
170,000ريال
1 سال
2,475,000ريال
1 سال
2,475,000ريال
1 سال
.works
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.zone
170,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
1,485,000ريال
1 سال
.casa
319,000ريال
1 سال
319,000ريال
1 سال
319,000ريال
1 سال
.tk
319,000ريال
1 سال
319,000ريال
1 سال
319,000ريال
1 سال
.agency
90,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
.jetzt
90,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
.life
90,000ريال
1 سال
1,551,000ريال
1 سال
1,551,000ريال
1 سال
.reisen
90,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
.reise
90,000ريال
1 سال
5,170,000ريال
1 سال
5,170,000ريال
1 سال
.schule
90,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
.services
90,000ريال
1 سال
1,551,000ريال
1 سال
1,551,000ريال
1 سال
.technology
90,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
10,340,000ريال
1 سال
.today
90,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
1,034,000ريال
1 سال
.world
90,000ريال
1 سال
1,551,000ريال
1 سال
1,551,000ريال
1 سال
.xyz
44,000ريال
1 سال
N/A
600,000ريال
1 سال
.com
365,000ريال
1 سال
365,000ريال
1 سال
365,000ريال
1 سال
.net
500,000ريال
1 سال
500,000ريال
1 سال
500,000ريال
1 سال
.org
590,000ريال
1 سال
590,000ريال
1 سال
590,000ريال
1 سال
.info
170,000ريال
1 سال
530,000ريال
1 سال
530,000ريال
1 سال
.website
230,000ريال
1 سال
240,000ريال
1 سال
670,000ريال
1 سال
.bid
1,400,000ريال
1 سال
1,400,000ريال
1 سال
1,400,000ريال
1 سال
.men
1,140,000ريال
1 سال
1,140,000ريال
1 سال
1,140,000ريال
1 سال
.win
1,343,000ريال
1 سال
1,343,000ريال
1 سال
1,343,000ريال
1 سال
.top
100,000ريال
1 سال
520,000ريال
1 سال
520,000ريال
1 سال
.date
114,000ريال
1 سال
1,120,000ريال
1 سال
1,120,000ريال
1 سال
.download
1,140,000ريال
1 سال
1,140,000ريال
1 سال
1,140,000ريال
1 سال
.party
1,140,000ريال
1 سال
1,140,000ريال
1 سال
1,140,000ريال
1 سال
.us
550,000ريال
1 سال
550,000ريال
1 سال
550,000ريال
1 سال
.me
850,000ريال
1 سال
850,000ريال
1 سال
850,000ريال
1 سال
.eu
740,000ريال
1 سال
740,000ريال
1 سال
740,000ريال
1 سال
.ch
1,170,000ريال
1 سال
1,170,000ريال
1 سال
1,170,000ريال
1 سال
.city
170,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
990,000ريال
1 سال
.co.uk
600,000ريال
1 سال
N/A
600,000ريال
1 سال
.game.tw
1,000,000ريال
1 سال
1,000,000ريال
1 سال
1,000,000ريال
1 سال
.co
1,470,000ريال
1 سال
1,470,000ريال
1 سال
1,470,000ريال
1 سال
.cn
1,840,000ريال
1 سال
1,840,000ريال
1 سال
1,840,000ريال
1 سال
.tv
1,100,000ريال
1 سال
1,100,000ريال
1 سال
1,100,000ريال
1 سال
.travel
4,702,000ريال
1 سال
4,702,000ريال
1 سال
4,702,000ريال
1 سال
.mobi
170,000ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
742,500ريال
1 سال
.accountants
90,000ريال
1 سال
4,982,000ريال
1 سال
4,982,000ريال
1 سال
.in
500,000ريال
1 سال
500,000ريال
1 سال
500,000ريال
1 سال
.biz
195,000ريال
1 سال
634,030ريال
1 سال
634,030ريال
1 سال

لطفاً دسته بندی دیگر را از بالا انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* محروم کردن بعضی از TLDها و یا دامنه هایی که تازه ثبت شده اند.

Powered by WHMCompleteSolution